ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ !

Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта и започва да тече от датата на покупката. Необходимо е при закупуването да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно в противен случай тя е невалидна. С получаването на гаранционната карта клиентът се съгласява с гаранционните условия.

Условия за гаранционно обслужване:

Продуктът трябва да бъде доставен до сервиза за сметка на клиента заедно с оригинална гаранционна карта. Гаранционното обслужване се извършва само в сервиза на фирма „ТЕРАСИСТ“ ООД.

Срокът на гаранционно обслужване е от 5 до 30 работни дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно. Ако модулът не може да се отремонтира в рамките на 30 работни дни се заменя с еквивалентен модул (параметри и/или цена). При неналичие на еквивалентен е възможна замяна с доплащане до различен модул. Заменящият модул продължава гаранцията на дефектиралия (т.е. извършените сервизни операции не удължават гаранционния срок).

Гаранцията се прекратява при дефекти причинени в резултат на : токови удари от всякакъв характер, пожар, заметресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие, отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, неизправна ел. инсталация, пренапрежения по LAN, прах, пясък, кал, влага, насекоми и други замърсители; изгорял TV OUT причинен от токов удар(при включване на видеокартата към телевизионен приемник през TV OUT кабелът за телевизията трябва да бъде изключен); дефекти причинени от неправилен транспорт; ремонти извършени от лица не оторизирани от фирма „ТЕРАСИСТ” ООД; скъсана или нарушена маркировка ( Гаранционна лепенка ); случайте на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му; повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.

Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите свързани с тях /почистване, инсталация на драйвери и т.н./ се заплащат по тарифа определена от фирмата.

„ТЕРАСИСТ” ООД не носи отговорност за загубата или повреда на информация и данни причинени в резултат на повредени носители, неправилно инсталиран или конфигуриран софтуер, или вируси.

 

СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

за нормална експлоатация

на електронно-изчислителна техника

 

ВНИМАНИЕ! Сравнете с документацията на производителя на отделните устройства !

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ:

1.     Еднофазно три- или двупроводно с триклемни контакти / тип "шуко" / със следните характеристики:

- напрежение между клеми "нула" и "земя": U=0 V

- напрежение между клема "нула" и заземяване: U<5 V

2.     Напрежение: от 210 до 230 V

3.     Сила на тока: до 2.5 А

4.     Допустими токови удари:

- по напрежение: от 80% до 120% от средната стойност за 5 s

- по ток: прекъсване за не повече от 10 ms

5.     ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА ОТ ЕДНА И СЪЩА КОНФИГУРАЦИЯ СЕ СВЪРЗВАТ КЪМ ЕДНА И СЪЩА ФАЗА!

ВЛАЖНОСТ:

1.     Експлоатация : от 20% до 80% при 40°С при НЕКОНДЕНЗИРАНА пара

2.     Съхранение: от 5% до 90%

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА:

1.     Експлоатация : от 10 до 40°С

2.     Съхранение: от -20 до 50°С

 

ВНИМАНИЕ! Следете за това вентилационните отвори да бъдат винаги открити. На 10 см от тях не бива да има предмети. По време на експлоатация не бива да се използват калъфи и други подобни!

 

УДАРИ /максимално допустими измервани при нормално работно напрежение/:

1.     Експлоатация: до 2 g за 11 ms

2.     Съхранение: до 2 g за 11 ms