ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ


Copyright 2014 ©  - ОТФФА

Сайтът е създаден от  Любомир Вълев

Движейки

      се,

създаваш

  себе си!

                                                                      Анкета

1. Вие сте? …………………………………………………………………………………………………….Мъж       Жена

 

2. Вашите години са?  …………………………………………………………………………………………………………                                                                                                     

3. Живеете в?..................................................................................................................… …………….Град        Село


4. Вашият ръст е? ………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                        

5. Теглото ви е?....................................................................................................................................….………………..                                                                                                             

6. Имате ли някакво заболяване? ……………………………………………………………………..  Да                Не                    

7. Каква е  активността ви в часовете по ФВС? ……………………………………………………..Висока    Слаба  


8. Какви спортове практикувате в часовете по ФВС?........................................................................….……………


9. Какви спортове желаете да има в часовете по ФВС?...................................................................….……………


10. Извършвате ли някакъва туристическа дейност през седмицата?........................ ………  Да                Не


11. Колко време отделяте за туристическа дейност? …………………………………………………………………                                  

12. Спортувате ли някакъв вид спорт?.....................................................................….…………… Да                Не


13. Какъв спорт практикувате?  Футбол   Тенис   Баскетбол Волейбол  Колоездене  Карате   Фитнес  

Атлетика   Тенис на маса  Плуване Туризъм Танци  Борба  Самбо  Джудо  Хандбал Ориентиране


14. Какъв спорт бихте желали да практикувате?................................................................................….…………..


15. Знаете ли какво е влиянието на физическите упражнения върху здравето ви?……… Да                  Не


16. Какви са заболяванията на сърдечно-съдовата система?............................................................….….……..


17. Какви са заболяванията на опорно-двигателния апарат?...........................................................….…………..


18. Какви са заболяванията на дихателната система?........................................................................….…………..


19. Какви са заболяванията на нервната система?.............................................................................….……………


20. Знаете ли какво  е диабет? ………………………………………………………………………….Да                  Не


21. Според вас имате ли наднормено тегло? ……………………………………………………… Да                  Не


22. Кои спортове смятате, че са най-добри за вашето физическо развитие?..................................….………..


23. Знаете ли какво е  въздействието на спорта върху човека?..................................………  Да                  Не

   

24. Знаете ли какво е  адаптирана физическа активност?............................................ ………  Да                  Не


25. Спазвате ли някакъв хранителен режим?...............................................................…………  Да                  Не


26. Спортувате ли в почивните дни?............................................................................... …………  Да                 Не


27. Какво спортувате в почивните дни?...............................................................................................….…………….


28. Знаете ли каква е ролята на различните хранителни вещества? …………………………  Да                  Не

   

29. Какво би стимулирало вашата физическа активност?.................................................................….…………..Указания:


Правилният отговор отбележете с кръгче.


На свободните отговори отговорете максимално изчерпателно.


                                                                                 Р е з  у л т а т и                     

На случаен принцип са  анкетирани  са  35 ученика / 22 юнощи  и 13 девойки / от СОУ “Христо Проданов“ град Карлово,  на възраст от 14 до 18 години. Целта на анкетата е да се получи информация за физическата активност на учениците, практикуваните и предпочитани спортове в часовете по ФВС и в свободното време, наличие на знания за влиянието на физическите упражнения върху здравето им, както и какво би стимулирало тяхната физическа активност.

Получени бяха следните резултати:

     1.Юноши:  - всички живеят в град.

         - 3 са с наднормено тегло.

         - 1 е със заболяване.

         - 16 са със висока активност в часовите по ФВС.

         - В часовите по ФВС се практикува най –много волейбол-16, футбол-5, баскетбол-1

        - В часовете по ФВС биха желали да се практикуват баскетбол, гимнастика,тенис  на маса,     футбол волейбол, фитнес, плуване,танци,борба,туризъм.

          -9 отделят време за туристическа дейност през седмицата. 7 отделят до 5 часа за туристическа дейност, 4 до един ден, 4 до 30 минути, 7 не отделят време за туристическа дейност.

          -13 спортуват определен вид спорт, 9 не спортуват.

          -Най практикувани спортове са: баскетбол, футбол, волейбол,борба, фитнес, Тенис на маса колоездене, танци, самбо, туризъм, атлетика.

         -Биха желали да могат да практикуват баскетбол, волейбол, фитнес, тенис на маса, плуване, футбол, бойни спортове.

          - 2 не знаят какво е влиянието на физическите упражнения върху здравето им. 13 не знаят какви са заболяванията на сърдечно-съдовата система, 14 на опорно-двигателния апарат, 13 на дихателната система, 15 на нервната система, всички знаят какво е диабет, трима смятат че са с наднормено тегло.

          - Осем не знаят кои спортове са добри за тяхното физическо развитие.

          - 2 не знаят какво е въздействието на спорта върху човека.

          - 6 не знаят какво е адаптирана физическа активност.

          - 16 не спазват никакъв хранителен режим.

          - 7 не спортуват изобщо в почивните дни.

          - Най-спортувани в почивните дни са туризъм, баскетбол, футбол, бягане.

          - 2 не знаят ролята на хранителните вещества.

          - 10 незнаят какво би стимулирало тяхната физическа активност,   7 определят материалните стимули,  4 моралните стимули, 1 по –добра организация в часовете по ФВС.

       2. Девойки:

         - 11  живеят в град, 2 живеят в село.

         - 4 са с наднормено тегло.

         - 13 са без  заболявания.

         - 8 са със висока активност в часовите по ФВС, 5 са със слаба.

         - В часовите по ФВС се практикува най –много волейбол-8, 5 не спортуват никакъв спорт.

     - В часовете по ФВС биха желали да се практикуват  тенис на маса, фитнес,  волейбол, футбол, плуване.

         - 10 не извършват  туристическа дейност през седмицата. 4 отделят до 2 часа за туристическа дейност,  9 не отделят време за туристическа дейност.

          - 9 спортуват определен вид спорт, 4 не спортуват.

          - Най практикувани спортове са:  волейбол, фитнес, танци, туризъм, атлетика.

         - Биха желали да могат да практикуват  фитнес, плуване, футбол, танци.

       - 13  знаят какво е влиянието на физическите упражнения върху здравето им. 10 не знаят какви са заболяванията на сърдечно-съдовата система, 8 на опорно-двигателния апарат, 9 на дихателната система, 10 на нервната система, всички знаят какво е диабет, 4 смятат че са с наднормено тегло.

          - 6 не знаят кои спортове са добри за тяхното физическо развитие.

          - 7 не знаят какво е въздействието на спорта върху човека.

          - 7 не знаят какво е адаптирана физическа активност.

          - 7 не спазват никакъв хранителен режим.

          - 7 не спортуват изобщо в почивните дни.

          - Най-спортувани в почивните дни са атлетика, фитнес, колоездене, танци.

          - 1 не знае ролята на хранителните вещества.

       - 6 незнаят какво би стимулирало тяхната физическа активност,   4 да има отбори по различните видове спорт, 2 материални стимули и 1 училището.


                                                                        П  Р  Е  П  О  Р  Ъ  К  И

                                       На базата на получените резултати  препоръчваме следното:

         1. В разпределението на учебния материал по ФВС да се включат предпочитаните видове спорт от учениците.

      2. Да се разясни ролята на различните видове туризъм, както и да се провеждат повече излети, походи, по предварително определени маршрути сред природата.

        3. Да се предоставя информация, брошури в часовете по ФВС, за различните видове заболявания, влиянието на физическите упражнения за здравето на учениците, спазване на хранителен режим, както и кои спортове са най-добри за физическото  развитие на децата.

        4 .Да се информират учениците, за съществуващите спортни клубове на територията на населеното место, времето и дните за провеждане на спортни занятия.

        5. Чрез предоставяне на информация по национална програма  за физическа активност и развитие на българското население в страната, материални и морални стимули, създаване на отбори по различните видове спорт, по-добра организация в часовете по ФВС, училището да

стане основен фактор,  за стимулиране на физическата активност на учениците.