ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ


Copyright 2014 ©  - ОТФФА

Сайтът е създаден от  Любомир Вълев

Движейки

      се,

създаваш

  себе си!

Въздействие на адаптираната физическа активност

Въздействие на Адаптираната физическа активност


Адаптираната физическа активност извършва своята корекционна дейност, както във физическо, така и в психическо направление.

Физическа корекционна дейност


1.Физическо развитие – вторични нарушения


маса и дължина на тялото

нарушения в опорно-двигателния апарат

нарушения в основните движения

нарушения в дихателната система

нарушения в сърдечно-съдовата система и др.


а.Физически качества


сила

бързина

издръжливост

гъвкавост

ловкост


б.  Координация


симетрични и асиметрични движения

точност, ритмичност и пластичност на движенията

ориентация

равновесие

бързина на реакцията

съгласуваност на организма при извършване на движения и др.


2.   Психическа корекционна дейност


познавателна и творческа

речева активност

зрително, слухово и кинематично възприятие

слухово и зрително внимание

двигателна памет и чувство за ритъм и ритмичност

моторика и др.


Адаптирана физическа култура

Форми на адаптирана физическа активност

Въздействие на адаптираната физическа активност

Физическа активност по света

Европейски съюз спорт